Học viên: Anh Nguyễn Ngọc Quang

Vấn đề trong cuộc sống:
– Gặp khó khăn về tài chính, thu nhập thấp
– Áp lực trong cuộc sống

 

Kết quả đạt được:
– Tôi đã có sự thay đổi hoàn toàn về tư duy
– Không còn cãi nhau, xung đột với các mối quan hệ xung quanh
– Đây thực sự là khóa học dạy về cách làm người đối với tôi

Cảm nhận học viên Trần Ngọc Quang

Học viên: Anh Nguyễn Ngọc Quang

Vấn đề trong cuộc sống:
– Gặp khó khăn về tài chính, thu nhập thấp
– Áp lực trong cuộc sống

 

Kết quả đạt được:
– Tôi đã có sự thay đổi hoàn toàn về tư duy
– Không còn cãi nhau, xung đột với các mối quan hệ xung quanh
– Đây thực sự là khóa học dạy về cách làm người đối với tôi

Cảm nhận học viên Trần Ngọc Quang