DCI VIỆT NAM LÀ ĐƠN VỊ ĐỒNG TỔ CHỨC & TÀI TRỢ CHÍNH CHO CHƯƠNG TRÌNH CHUYẾN XE 0 ĐỒNG 2023